<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
passe-lacet  
danh từ giống đực
  • cái xỏ dây
      • (thân mật) không một xu dính túi; kiết quá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt