<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
passe-garde  
danh từ giống cái ( không đổi)
  • lá chắn vai (ở áo giáp)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt