<
Trang chủ » Tra từ
passable  
['pɑ:səbl]
tính từ
  • có thể qua lại được
dòng sông này thuyền bè có thể qua lại được
  • khá tốt, nhưng không xuất sắc; vừa phải, tàm tạm
sự hiểu biết tàm tạm về tiếng Pháp
  • có thể thông qua được (đạo luật...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt