<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
passéiste  
tính từ
  • (nghĩa xấu) quá khứ chủ nghĩa
danh từ
  • (nghĩa xấu) người theo chủ nghĩa quá khứ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt