<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
passéisme  
danh từ giống đực
  • (nghĩa xấu) chủ nghĩa quá khứ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt