<
Trang chủ » Tra từ
passé  
[pɑ:'sei]
tính từ, danh từ giống cái pêssee
  • lạc hậu, lỗi thời; hết thời (thời gian đẹp đẽ nhất)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt