<
Trang chủ » Tra từ
party  
['pɑ:ti]
danh từ
 • đảng
   • đảng Cộng sản
một chính đảng
   • sự đứng về phe (trong vấn đề (chính trị)); sự trung thành với phe đảng
   • ( định ngữ) (thuộc) đảng, có tính chất đảng phái
thẻ đảng
đảng phí
đảng viên
tổ chức đảng
trụ sở đảng
nòng cốt của đảng
tính đảng; óc đảng phái
   • tiệc, buổi liên hoan
một buổi liên hoan mừng sinh nhật
   • những người cùng đi
bộ trưởng và những người cùng đi
   • toán, đội, nhóm
đội đổ bộ
một đội tìm kiếm
   • (luật) bên
các bên ký kết
   • người tham gia, người tham dự
lão đeo kính
con bé làm đỏm
   • (thông tục) người
   • tham gia, biết về hoặc ủng hộ (một kế hoạch, một hành động..)
tham gia một hiệp định
tham gia một tội ác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt