<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
partie  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
 • phần, bộ phận
phần trung tâm
phần trên / phần dưới
các bộ phận của cơ thể
 • chuyên môn, ngành
rất giỏi trong chuyên môn của mình
 • cuộc (chơi, đấu)
cuộc đi săn
cuộc đấu không cân sức
bỏ cuộc
 • vùng, nơi
chúng tôi không ở cùng chỗ với nhau trong thành phố
 • đối thủ, đối phương
 • (thể dục thể thao; (đánh bài), (đánh cờ)) ván, hội; hiệp
 • bên
các bên tranh chấp
nghe các bên nói (bên nghuyên, bên bị)
 • (âm nhạc) bè
 • ( số nhiều, (thông tục)) cơ quan sinh dục
   • gặp một đối thủ mạnh
   • một phần
   • ở trong số những; thuộc về
   • hoà, không được không thua
   • được
   • năm châu
   • ván quyết định, hiệp quyết định
   • (ngôn ngữ học) từ loại
   • chỗ kín, bộ phận sinh dục
   • bộ phận sinh dục
   • bộ óc; quả tim
   • thua
   • buộc tội, đổ trách nhiệm cho
   • nhiều, phần lớn
   • ít, không nhiều
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt