<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
parliamentarism  
[,pɑ:lə'mentərizm]
danh từ
  • chế độ đại nghị
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt