<
Trang chủ » Tra từ
parliament  
['pɑ:ləmənt]
danh từ
  • nghị viện; nghị trường; quốc hội
Quốc hội Pháp, Tây Đức, Tây Ban Nha
  • ( Parliament ) quốc hội Anh; nghị viện Anh; nhiệm kỳ của Quốc hội Anh
Hai viện của Quốc hội Anh
nghị sĩ Anh
vấn đề đã được bàn cãi tại Quốc hội
được bầu vào Nghị viện Anh
hoãn, giải tán Quốc hội Anh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt