<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pareil  
tính từ
 • giống nhau
hai bình giống nhau
chúng giống nhau ở chỗ có cùng tình yêu thương thú vật
 • như thế, như vậy
một người như vậy
trong trường hợp như vậy
cũng vào giờ này
   • vô địch, vô song
   • giống với
cái này giống với cái kia
phó từ
 • (thân mật) như nhau
tôi yêu cả hai anh như nhau
danh từ
 • người giống thế, vật giống thế, cái giống thế
không thể tìm thấy cái giống thế
 • ( số nhiều) những người cùng hạng
giao thiệp với những người cùng hạng
   • (thông tục) cũng thế thôi
   • không ai bằng
   • không ai bằng, vô song
một trí óc vô song
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt