<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
par-dessus  
phó ngữ
  • qua phía trên
nhảy qua phía trên
giới ngữ
  • qua phía trên
nhảy qua phía trên một chướng ngại
  • ở trên, ở ngoài
mặc áo khoác ngoài áo khác
      • không thể chịu đựng nổi (điều gì) nữa
      • trên hết; trước hết, nhất là
thích cái gì trên hết
tôi khuyên anh trước hết là phải thận trọng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt