<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
paquet  
danh từ giống đực
 • gói; bó
một gói quần áo
một gói kẹo
gửi một gói qua bưu điện
nhận được một gói (quà)
nó lĩnh một bó bạc
nó hút mỗi ngày một gói (thuốc lá)
gói lại
mở gói ra
 • (ngành in) bó chữ (bát chữ đã xếp)
 • (thể dục thể thao) hàng tiền đạo (bóng bầu dục)
   • mắng ai một trận
   • (thân mật) chuẩn bị ra đi
   • thú tội, nhận tội
   • (thân mật) không tiếc công sức; bỏ nhiều công sức
   • sóng tràn lên boong
   • người nóng nảy
   • người gầy đét
   • (thân mật) bị mắng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt