<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
papille  
danh từ giống cái
  • ( số nhiều) nhú
(giải phẫu) nhú lưỡi
(thực vật học) nhú đầu nhuỵ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt