<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
papillate  
['peipileit]
Cách viết khác : papillose ['peipilous]
tính từ
  • có nhú
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt