<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
papillary  
[pə'piləri]
tính từ
  • (sinh vật học) hình nhú
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt