<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
papillae  
[pə'pili:]
Cách viết khác : papilla [pə'pilə]
danh từ, số nhiều của papilla
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt