<
Trang chủ » Tra từ
papilla  
[pə'pilə]
[pə'pili:]
danh từ, số nhiều papillae
  • (sinh vật học) nhú
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt