<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
papilionaceous  
[pə,piliə'nei∫əs]
tính từ (thực vật học)
  • (thuộc) họ cánh bướm, (thuộc) họ đậu
  • có tràng cánh bướm (hoa)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt