<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
panneau  
danh từ giống đực
  • tấm, bức (tấm ván vách; bức hoành)
  • (xây dựng) tấm đúc
  • biển
biển tín hiệu đường sá
biển quảng cáo
dọc hai bên đường là các cột chỉ đường và biển quảng cáo
  • (hội hoạ) panô
  • mặt (tảng đá...)
  • vạt can, vạt trang trí (trên áo, váy)
  • (săn) lưới bẫy (thỏ..)
săn bằng lưới bẫy
      • sa bẫy, mắc lừa
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt