<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
paix  
danh từ giống cái
 • hoà bình
yêu hoà bình
đòi hoà bình
ở thời bình
Prix de Nobel de la paix
giải Nô-ben hoà bình
nền hoà bình thế giới
 • hoà ước
ký hoà ước
nghị hoà
 • sự hoà thuận
sống hoà thuận với hàng xóm
 • sự yên lặng, sự yên tĩnh
sự yên lặng của đồng ruộng
 • sự yên tâm, sự thanh thản
lòng thanh thản
   • (thơ ca) người đem lại hoà bình; người đem lại yên vui
   • cây ô liu
   • lòng thanh thản
   • giảng hoà
   • để yên
   • cảnh sát (ở Pari)
   • để yên, không quấy rầy
   • linh mục
   • không để cho yên
   • hoà bình võ trang
   • (sử học) lệnh cấm đánh thường dân của giáo hội
   • sự yên nghỉ đời đời
   • hoà bình bịp bợm
   • lời giảng hoà
   • hoà ước
đồng âm Paie .
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt