<
Trang chủ » Tra từ
painting  
['peintiη]
danh từ
  • sự sơn
  • hội hoạ
  • bức hoạ, bức tranh
những bức tranh nổi tiếng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt