<
Trang chủ » Tra từ
packet  
['pækit]
danh từ
  • gói nhỏ
gói thuốc lá
  • (từ lóng) món tiền được cuộc; món tiền thua cuộc (đánh cuộc, đánh đổ...)
  • (từ lóng) viên đạn
bị ăn đạn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt