<
Trang chủ » Tra từ
p  
[pi:]
danh từ ( P , p )
  • chữ thứ mười sáu trong bảng chữ cái tiếng Anh
  • vật hình P
      • hãy cư xử nói năng đứng đắn, hãy xử sự đứng đắn
danh từ ( p )
  • (viết tắt) của Parking (bảng tín hiệu ở đường đi chỉ chỗ đậu xe)
  • ( số nhiều) pp
  • (viết tắt) của page (trang)
see p94
xem trang 94
a 12p stamp
một con tem loại 12 penni
  • nhẹ nhàng, êm ả (nhạc)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt