<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pêche  
danh từ giống cái
 • quả đào
 • (thông tục) cái tát
cho một cái tát
 • (thân mật) mặt, khuôn mặt
   • (nghĩa bóng) lạc quan, khoan khoái
   • cười
danh từ giống cái
 • sự câu cá; nghề đánh cá
thích câu cá
đi câu cá
tàu đánh cá
 • mẻ cá
bán mẻ cá đánh được
 • nơi câu cá; nơi có thể câu
canh một nơi câu cá dành riêng
   • ra sức tìm kiếm tin tức, săn tin
   • tìm việc làm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt