<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pétrole  
danh từ giống đực
  • dầu mỏ
trữ lượng dầu mỏ
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
dầu thô
giếng dầu
công nghiệp dầu mỏ
hoá dầu
tính từ
  • khối
xanh dầu mỏ (xanh hơi ngả về màu lục)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt