<
Trang chủ » Tra từ
overplay  
[,ouvə'plei]
ngoại động từ
  • cường điệu (sự diễn xuất, tình cảm...)
quá cường điệu một số yếu tố
  • nhấn mạnh quá mức vào giá trị của, quan trọng hoá (vấn đề..)
nội động từ
  • cường điệu trong diễn xuất
      • quá liều lĩnh, bạo tay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt