<
Trang chủ » Tra từ
overfeeding  
['ouvə 'fi:diη]
danh từ
  • (kỹ thuật) sự tiếp liệu quá mức; sự chạy dao quá mức
  • sự nhồi ăn/cho ăn quá mức
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt