<
Trang chủ » Tra từ
overcome  
[,ouvə'kʌm]
động từ overcame ; overcome
  • thắng, chiến thắng
Chúng ta sẽ chiến thắng!
  • tìm cách vượt qua
  • khắc phục; đánh bại (khó khăn...)
bỏ được thói xấu
động tính từ quá khứ
  • kiệt sức, mất tự chủ; mất tinh thần
đói mèm
say mèm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt