<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
outre  
danh từ giống cái
 • túi da
túi da đầy nước
   • ăn uống quá nhiều
giới từ
 • ngoài... ra, trừ... ra
trừ những lời chứng ra
 • ở bên kia (không dùng một mình, mà chỉ dùng trong từ ghép)
   • quá đỗi
phó từ
   • suốt qua
đâm suốt qua
   • vả lại
   • vượt quá; đi quá
nó không trông thấy tôi, tôi đi quá mà cũng chẳng gọi nó
   • không kể đến, coi thường
coi thường một lời căn dặn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt