<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ourselves  
[,auə'selvz]
đại từ phản thân
  • bản thân chúng ta, bản thân chúng tôi, bản thân chúng mình; tự chúng mình
bản thân chúng tôi sẽ chăm lo việc đó
chính chúng tôi cố gắng để cho mình nắm được về các xu thế hiện nay
Chúng ta hãy tự ký là " Những sinh viên rất quý mến của ngài"
  • chúng tôi, chúng mình (khi nói trước công chúng, khi viết một bài báo không ký tên)
cái đó sẽ có lợi cho mọi người và cho chúng mình
chúng tôi thường nghĩ rằng tự chúng tôi sẽ đi đến đó
      • một mình
      • không ai giúp đỡ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt