<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
our  
['auə(r)]
tính từ sở hữu
 • của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
theo ý kiến chúng tôi
 • của trẫm (vua chúa...)
   • thượng đế
   • Đức Chúa Giê-xu
   • Đức Mẹ đồng trinh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt