<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
os  
[,ou 'es]
danh từ
một bản đồ của OS
  • ngoại cỡ, quá khổ ( outside )
  • ( số nhiều ora ) miệng, lổ
danh từ, số nhiều ossa
  • xương
  • bộ xương
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt