<
Trang chủ » Tra từ
orphan  
['ɔ:fən]
tính từ
  • mồ côi
một đứa cháu mồ côi
nhà nuôi trẻ mồ côi
danh từ
  • đứa trẻ mồ côi
ngoại động từ
  • làm cho (trẻ em) mồ côi cha mẹ
cô ta đã bị mồ côi trong chiến tranh
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt