<
Trang chủ » Tra từ
organization  
[,ɔ:gənai'zei∫n]
Cách viết khác : organisation [,ɔ:gənai'zei∫n]
danh từ
  • sự tổ chức, sự cấu tạo
  • tổ chức, cơ quan
các tổ chức quốc tế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt