<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ordre  
danh từ giống đực
 • thứ tự
thứ tự các từ trong câu
theo thứ tự thời gian/theo thứ tự ABC
thứ tự tăng dần / giảm dần
 • tính ngăn nắp
một người ngăn nắp
 • trật tự
lập lại trật tự
trật tự xã hội
 • loại
vật cùng loại
 • (kiến trúc) thức
thức đoric
 • (sinh vật học; sinh lý học) bộ
bộ cánh cứng (sâu bọ)
 • đoàn, hội
đoàn kiến trúc sư
hội luật sư
 • huân chương
huân chương Lao động
 • (tôn giáo) dòng
dòng Thánh Phơ-răng-xoa
 • lệnh
ra lệnh
nhận lệnh
vâng lệnh, tuân lệnh
theo lệnh
 • (thương nghiệp) lệnh giao dịch
 • cấp
(toán học) cấp của một hoán vị
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đẳng cấp, giai cấp
giai cấp quý tộc
   • có tính chất thời sự
   • ký phiếu
   • đó là điều bình thường, là điều không tránh khỏi
   • biểu dương công trạng
   • hạng nhất
   • nền nếp, ngăn nắp
   • vận hành tốt, tiến hành tốt
tiến hành trôi chảy công việc
   • đang vận hành, đang hoạt động
máy đang hoạt động
   • dưới sự sai khiến của ai
   • ở dưới quyền (ai)
   • cho đến khi có lệnh khác
   • chỉnh đốn lại
   • khẩu hiệu
   • chương trình nghị sự
vấn đề này không có trong chương trình nghị sự
   • nhật lệnh
   • thảo luận tiếp theo trong chương trình nghị sự
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt