<
Trang chủ » Tra từ
orchis  
['ɔ:kis]
danh từ
  • (thực vật học) (như) orchid
  • lan tướng quân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt