<
Trang chủ » Tra từ
optics  
['ɔptiks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
  • quang học
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt