<
Trang chủ » Tra từ
oppress  
[ə'pres]
ngoại động từ
  • đè nặng
  • áp bức, đàn áp
sự nghèo khổ đè nặng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt