<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
opportun  
tính từ
  • đúng lúc, hợp thời
sự can thiệp đúng lúc
vào thời điểm thích hợp, lúc thuận lợi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt