<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
opérer  
ngoại động từ
  • tiến hành, làm
hai cánh quân đang tiến hành hợp nhau
  • (y học) mổ
mổ một người bệnh
nội động từ
  • có tác dụng, có hiệu lực
thuốc bắt đầu có hiệu lực
  • tiến hành, hoạt động, hành động
phải tiến hành theo cách này
quân cướp hoạt động về đêm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt