<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
one's heart is (lies) in the right place  
thành ngữ heart
      • tốt bụng, có ý tốt, có thiện ý
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt