<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
one's heart bleeds for sb  
thành ngữ bleed
      • thương xót cho ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt