<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
one's hair stands on end  
thành ngữ hair
      • tóc dựng ngược lên (vì sợ hãi...); dựng tóc gáy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt