<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
one's blind side  
thành ngữ blind
      • mặt sơ hở của mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt