<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
one's best (strongest) cards  
thành ngữ card
      • lý lẽ vững nhất; lá bài chủ (nghĩa bóng)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt