<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
oiseux  
tính từ
  • vô ích, phù phiếm
lời phù phiếm
Phản nghĩa Utile , important
  • (từ cũ, nghĩa cũ) vô công rỗi nghề, ăn không ngồi rồi
cuộc sống ăn không ngồi rồi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt