<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
oiselle  
danh từ giống cái
  • (thơ ca) chim mái
  • (thân mật) cô gái khờ khạo
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt