<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
oiseau  
danh từ giống đực
 • chim
đàn chim
lồng chim
săn chim
 • (xây dựng) âu mang vữa (của thợ nề)
 • (xây dựng) giá bắc gióng (trên mái nhà)
 • (thân, mỉa mai) gã
thật là một gã kì quặc
   • tuyệt vời
   • căn nhà bày biện tuyệt vời
   • theo đường chim bay
khoảng cách theo đường chim bay
   • đầu óc nhu nhược, thất thường
   • ở trong một tình thế bấp bênh
   • người đẹp vì lụa
   • con công
   • chẳng còn ma nào
   • gia cầm
   • máy bay quân sự
   • (thường mỉa mai) người lỗi lạc, của hiếm
   • năng nhặt chặt bị
   • người khó chịu đáng ghét
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt