<
Trang chủ » Tra từ
officinal  
[,ɔfi'sainl]
tính từ
  • (y học) dùng làm thuốc
  • đã chế sẵn (thuốc)
  • được ghi vào sách thuốc (tên)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt